Menu

Zapisz się na szkolenie:

Chcesz uczestniczyć w szkoleniach, spotkaniach dotyczących Ekonomii Społecznej?

imię i nazwisko:

Instytucja/Organizacja/Firma/Osoba prywatna

Adres

Telefon

E-mail

Klikając przycisk wyślij wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Logowanie:
Login:
Hasło:

Polecamy:
podlaskaekonomiaspoleczna.pl
Kontakt
STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE
16-300 Augustów,
ul. Rynek Zygmunta Augusta 27,
tel/fax:876430100, sisg@sisg.org.pl


Projekt:
Strona internetowa powstała w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Poradnik „Ekonomia społeczna w teorii i praktyce

Publikacja „Ekonomia społeczna w teorii i praktyce” składa się z 7 rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest wyjaśnieniu istoty ekonomii społecznej. W rozdziale drugim omówiono pojęcie i cechy związane ze zdefiniowaniem jednego z podmiotów sektora ekonomii społecznej, a mianowicie przedsiębiorstwa społecznego. Z uwagi na to, że podmioty ekonomii społecznej przybierają bardzo różne formy prawne i funkcjonują według różnych zasad w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w rozdziale trzecim zawarto analizę funkcjonujących w Polsce form prawnych podmiotów prawnych zaliczanych do ekonomii społecznej. Zasady i możliwości współpracy organów administracji publicznej z podmiotami przynależącymi do sektora ekonomii społecznej, a zwłaszcza z organizacjami pozarządowymi zostało omówione w rozdziale czwartym dotyczącym partnerstwa publiczno-społecznego. Ze względu na to, iż ekonomia społeczna wymaga specyficznego kapitału finansowego i wsparcia, w rozdziale piątym omówiono źródła finansowania takiej działalności. Ostatnie dwa rozdziały służą prezentacji przykładowych praktyk w obszarze ekonomii społecznej, jakie realizowane są w Polsce oraz ukazaniu przydatnych adresów instytucji i organizacji, których działalność może w praktyce ułatwić zrozumienie konieczności podejmowania działań zmierzających do pobudzenia zaangażowania obywatelskiego i solidarności społeczności lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów grup społecznych, znajdujących się w trudnych sytuacjach finansowych. Uzupełnieniem opracowanego materiału jest zamieszczony Manifest Ekonomii Społecznej, który powstał jako propozycja wspólnego stanowiska środowisk ekonomii społecznej, bazujących na rekomendacjach wypracowanych przede wszystkim w ramach Partnerstwa „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” i środowiska Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej w Polsce.

Publikacja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a jego autorami jest dr ekonomii Agnieszka Grzybowska i dr prawa Jarosław Ruszewski.

es_w_teorii_i_praktyce.pdf
Pobrano: 10044
Rozmiar pliku: 1.539 MB
Więcej o projekcie „Lokalni Animatorzy Ekonomii Społecznej” na stronie www.es.pryzmat.org.pl