Menu

Zapisz się na szkolenie:

Chcesz uczestniczyć w szkoleniach, spotkaniach dotyczących Ekonomii Społecznej?

imię i nazwisko:

Instytucja/Organizacja/Firma/Osoba prywatna

Adres

Telefon

E-mail

Klikając przycisk wyślij wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Logowanie:
Login:
Hasło:

Polecamy:
podlaskaekonomiaspoleczna.pl
Kontakt
STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE
16-300 Augustów,
ul. Rynek Zygmunta Augusta 27,
tel/fax:876430100, sisg@sisg.org.pl


Projekt:
Strona internetowa powstała w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Przypisy prawne

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia a spółdzielnie socjalne

Sejm uchwalił 16 grudnia nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Prezydent Bronisław Komorowski zdążył jeszcze podpisać ustawę przed urlopem świąteczno-sylwestrowym. Przedstawiamy zatem krótki przewodnik jej głównych założeń.

W nowelizacji znalazły się zapisy precyzujące okres, w jakim osoba wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, może również posiadać status bezrobotnego. Mianowicie osoba, która przy składaniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oznaczy późniejszy termin podjęcia tej działalności może do tego momentu bez przeszkód posiadać status bezrobotnego.

Status ten można również posiadać, kiedy jest się już wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej, ale zgłosiło się zawieszenie jej prowadzenia. Taki „samozatrudniony” bezrobotny będzie objęty taką samą formą aktywizacji, jak pozostali bezrobotni. Będzie mógł skorzystać np. ze szkoleń.

Bezrobotny będzie mógł ubiegać się również o zwrot kosztów przejazdu na egzamin. Do tej pory finansowany był jedynie koszt odbycia samego egzaminu. Ponadto bezrobotni będą mogli być kierowani na kilka kursów, o ile ich łączne ukończenie wzmocni szansę na ich zatrudnienie. Wprowadzono też minimalną wysokość stypendium szkoleniowego, które stanowić będzie 20 % zasiłku dla bezrobotnych.

Powiatowe urzędy pracy jeszcze do końca 2011 r. będą mogły otrzymać dofinansowanie z Funduszu Pracy na tworzenie centrów aktywizacji zawodowej i lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych.

W ustawie pojawią się też nowe przepisy dotyczące agencji zatrudnienia. Ujednolicono zasady wykonywania kontroli nad agencjami zatrudnienia i zsynchronizowano je z odpowiednimi zmianami w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z nowelą będzie można odmówić wpisu do rejestru agencji zatrudnienia tym podmiotom, które są zakładane przez osobę fizyczną, która to z kolei w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku o rejestrację, dopuściła się w swojej działalności zawodowej naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W praktyce oznacza to, że jeżeli jakaś agencja zatrudnienia została wykreślona z rejestru, ponieważ złamała prawo, dopiero po upływie trzech lat będzie mogła ponownie rozpocząć działalność.

Status bezrobotnego zachowają kobiety w ciąży i w trakcie połogu, którym groziło odebranie go z powodu „niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 90 dni”. Nie będzie go też można odebrać tym bezrobotnym, którzy zostali wpisani w Krajowym Rejestrze Sądowym jako założyciele spółdzielni socjalnej już po dniu zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy. Wiąże się to z tym, że starosta przyznaje środki na rozpoczęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej. Członek spółdzielni może zostać pozbawiony statusu bezrobotnego dzień po otrzymaniu środków.

Chronione mają być przed nadużyciami osoby, które nabywają umiejętności zawodowe w formie praktyk absolwenckich, zwykłej praktyki lub stażu zawodowego. Wprowadza się zakaz pobierania od nich opłat innych, niż określonych w ustawie.

Kolejną kwestią jest poszerzenie kręgu podmiotów, które będą mogły uzyskać dotację na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy u producentów rolnych. Ci producenci rolni, którzy prowadzą działalność w gospodarstwie rolnym lub w dziale specjalnym produkcji rolnej, zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, otrzymają dotację z Funduszu Pracy na stanowisko pracy skierowanego bezrobotnego. Podobną pomoc otrzymają również podmioty prowadzące niepubliczne przedszkola i szkoły.

Ustawa doprecyzowała, iż świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zasady ich finansowania dotyczą nie tylko bezrobotnych, ale również osób skierowanych do tych prac, które są uczestnikami kontraktów socjalnych, indywidualnych programów usamodzielnienia, lokalnych programów pomocy społecznej i indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego.

Ustawa reguluje ponadto sprawy związane z ubezpieczeniem wypadkowym oraz ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków osób, które w trakcie szkolenia podjęły zatrudnienie oraz osób, które podjęły zatrudnienie w trakcie studiów podyplomowych finansowanych z Funduszu Pracy. W obu przypadkach koszty ubezpieczenia wchodzą w koszt szkolenia i w całości pokrywa je Fundusz.

W nowelizacji pomyślano również o cudzoziemcach i ich pracodawcach. Ci pracodawcy, których dotkną przejściowe problemy finansowe będą mogli wprowadzić obniżony wymiar czasu pracy, co skutkować będzie obniżonym wynagrodzeniem. A to wszystko bez konieczności składania u wojewody wniosku o zmianę decyzji w sprawie zezwolenia na pracę.

Jedną z rewolucyjnych zmian jest rozszerzenie katalogu cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę o osoby będące ofiarami handlu ludźmi.

Większość zapisów wchodzi w życie 1 lutego 2011 r.

tekst pochodzi z portalu bezrobocie.org.pl


Prezydent podpisał nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której znalazły się dwie zmiany istotne dla zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw uchwalona została przez Sejm 16 grudnia 2010 r. po czym podpisana została przez prezydenta Bronisława Komorowskiego 23 grudnia 2010 r. i oczekuje na publikację.

Wśród wielu zaktualizowanych przepisów znajdują się dwa mające istotny wpływ na proces zakładania spółdzielni socjalnych oraz na możliwości ich dofinansowania.

Pierwszy z nich to art. 33 do którego dodano ustęp 4e o brzmieniu starosta  nie może pozbawić statusu bezrobotnego, który został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej po dniu zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, w związku z uwzględnieniem przez starostę jego wniosku o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej, do dnia następnego po dniu otrzymania tych środków.

Dotychczas, jak komentuje Cezary Miżejewski, w wielu urzędach pracy istniały wątpliwości, czy osoba bezrobotna, która zarejestrowała spółdzielnię socjalną, nie powinna zostać wykreślona z rejestru bezrobotnych. Dodamy, że skutkiem takiego wykreślenia było zablokowanie możliwości uzyskania dotacji z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej, które to dofinansowanie przyznane może zostać jedynie osobie widniejącej jako bezrobotna w ewidencji urzędu pracy. Zmiana przepisu powoduje, że wykreślenie bezrobotnego z rejestru będzie następować nie w dniu założenia przez niego spółdzielni, ale dzień po otrzymaniu dotacji.

Znowelizowano również zapis mówiący o możliwościach finansowania ze środków Funduszu Pracy wsparcia, o którym mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Oznacza to, że obecnie art. 108 pkt. 41 jednoznacznie wskazuje na to, że z Funduszu Pracy można refundować składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z ustawy o spółdzielniach socjalnych.

tekst pochodzi z portalu www.ekonomiaspoleczna.pl