Menu

Zapisz się na szkolenie:

Chcesz uczestniczyć w szkoleniach, spotkaniach dotyczących Ekonomii Społecznej?

imię i nazwisko:

Instytucja/Organizacja/Firma/Osoba prywatna

Adres

Telefon

E-mail

Klikając przycisk wyślij wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Logowanie:
Login:
Hasło:

Polecamy:
podlaskaekonomiaspoleczna.pl
Kontakt
STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE
16-300 Augustów,
ul. Rynek Zygmunta Augusta 27,
tel/fax:876430100, sisg@sisg.org.pl


Projekt:
Strona internetowa powstała w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ekonomia społeczna

 Ekonomia społeczna jest to wszelka działalność ekonomiczna, która podporządkowana jest
w całości lub częściowo celom społecznym. Podmioty stosujące te formę działalności nazywamy przedsiębiorstwami społecznymi.
Europejscy badacze skupieni w sieci EMES (Europen Research Network) określają przedsiębiorstwo społeczne jako podmiot prowadzący działalność ekonomiczną, inwestując  wypracowane przez siebie  zyski w cele społeczne lub we wspólnotę, a nie w cele maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy właścicieli.
Emes określa kryteria ekonomiczne i społeczne, którymi powinny charakteryzować przedsiębiorstwa społeczne, by zyskać status podmiotu ekonomii społecznej.

Kryteria ekonomiczne:
- prowadzenie działalności w sposób względnie ciągły, regularny, w oparciu o instrumenty ekonomiczne,
- niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych,
- ponoszenie ryzyka ekonomicznego,
- istnienie choćby nielicznego płatnego personelu.

Kryteria społeczne
- wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia
- oddolny, obywatelski charakter inicjatywy
- specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania
- możliwie wspólnotowy charakter działania
- ograniczona dystrybucja zysków.

Przedsiębiorstwa społeczne mogą pełnić bardzo różnorodne funkcje:
- integracja społeczna i działalność na rynku pracy,
- działalność handlowa i produkcyjna,
- dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych,
- dostarczanie usług publicznych,
- usługi na otwartym rynku pracy,
- usługi o charakterze wzajemnym.
 
Podmioty ekonomii społecznej stają się partnerem władz publicznych w planowaniu i realizacji polityki społecznej i zatrudnienia. W ujęciu instytucjonalno – prawnym podmiotami ekonomii społecznej są:
- Organizacje Pozarządowe,
- Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością i Spółki Akcyjne,
- Zakłady Aktywności Zawodowej,
- Centra integracji Społecznej,
- Towarzystwa ubezpieczeń Wzajemnych,
- Spółdzielnie Pracy,
- Spółdzielnie Socjalne,
- Spółdzielnie Inwalidów.
Ekonomia społeczna to nie tylko forma działania tych poszczególnych instytucji poprzez zwiększenie szans na rynku pracy grup zagrożonych marginalizacją, ale jest to nowa  myśl budowania partnerskiego ładu społecznego, w którym zadania o charakterze publicznym dzielone są pomiędzy działające sektory publiczny i społeczny.